Jak działa?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, tj.:

 • zwrotnego wsparcia przeznaczonego na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego (wsparcie na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych przez okres max. 36 miesięcy);
 • zwrotnej pożyczki na spłatę zadłużenia kredytu mieszkaniowego – w przypadku, gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości;
 • promesy – przyrzeczenia udzielenia pożyczki kredytobiorcy na spłatę zadłużenia.
Wniosek Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jak złożyć wniosek?

Kredytobiorca może złożyć wniosek w formie:

 • elektronicznej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub
 • pisemnej – w placówce Banku lub przesyłką pocztową na adres placówki Banku.

Kto może skorzystać?

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Kredytobiorca może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, jeżeli spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

 1. w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy, lub
 3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez kredytobiorcę nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Rozpatrywanie wniosku

W jaki sposób zostanie rozpatrzony mój wniosek?

Decyzję w przedmiocie rozpoznania wniosku Bank podejmuje w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku do Banku pod warunkiem złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. W przeciwnym razie decyzja zostanie podjęta w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku.

W przypadku niespełnienia przez Kredytobiorcę warunków przyznania wsparcia, Bank niezwłocznie informuje o tym pisemnie Kredytobiorcę, podając uzasadnienie decyzji. W przypadku, gdy wniosek złożony został drogą elektroniczną, informację o odrzuceniu wniosku Bank przekazuje tą samą drogą, chyba że Kredytobiorca we wniosku zastrzegł inny sposób przekazania tych informacji.

Kontakt

Infolinia:
56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *

  Nazwisko *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  E-mail *

  Temat wiadomości *

  Wybór segmentu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *

  Placówka *

  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)

  Treść *

  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

  * Pola wymagane

   Imię*

   Nazwisko *

   Nazwa firmy

   Telefon *

   E-mail *

   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *

   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

   Preferowany dzień kontaktu

   Preferowany miesiąc kontaktu

   Preferowane godziny kontaktu

   Treść *

   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

   * Pola wymagane

    Imię*

    Nazwisko *

    Nazwa firmy

    Telefon *

    E-mail *

    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *

    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

    Preferowany dzień kontaktu

    Preferowany miesiąc kontaktu

    Preferowane godziny kontaktu

    Treść *

    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

    * Pola wymagane