fbpx

Informacje ogólne

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło w pełni obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (potocznie zwane RODO). Dlatego też przekazujemy kilka informacji przybliżających te zasady.

 

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, gdyż dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce, zawarte w umowach, są zbieżne z założeniami RODO.

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa danych jest Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 • osobiście, w siedzibie głównej, bądź w placówkach Banku,
 • pisemnie na adres: Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,
 • mailowo lub telefonicznie: tel. 56 639 95 00.

Bank, dbając o ochronę Państwa danych, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

 • pisemnie na adres: Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,
 • za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz zleconych przez nich czynności bankowych.

 

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta (poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, monitoringu kredytowego, obsługi płatności czy obsługi ubezpieczeń).

 

Dane te pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów, natomiast w sytuacji gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby, której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań – za pośrednictwem Klienta (np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci).

 

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z bazy BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej Klientów.

 

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

 

Bank jako instytucja zaufania publicznego posiada liczne obowiązki prawne, do których należą m.in.: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi, wypełnienie obowiązków wynikających m.in. z prawa bankowego, prawa podatkowego czy ustawy o rachunkowości, wypełnienie zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe [Euro – Fatca] rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji dotyczących działalności Banku oraz realizacja złożonych wniosków.

 

Ponadto, Bank może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: nawiązanie kontaktu w wyniku zapytania złożonego przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Banku, ewentualne podejmowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w celach archiwalnych, realizacji wewnętrznych celów analitycznych, sprawozdawczych, raportowych, w celach doboru usług do Pani/Pana potrzeb, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie oraz w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w tym poprzez monitoring placówek Banku.

 

Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa a informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi, zawarte zostały w umowach z Klientami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą być i są przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy,
 • na podstawie litery prawa,
 • na podstawie zgody Klienta.

Po zakończeniu umowy, na żądanie Klienta, zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po jej wygaśnięciu.

 

W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy, mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora, o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

 

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane są przekazywane podmiotom, z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich:

 • Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Narodowy Bank Polski,
 • SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 • Podmioty z grupy SGB,
 • Podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa, takie jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także inne banki i instytucje w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,
 • Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 • Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., First Data Polska, Visa i MasterCard,
 • Podmioty wspierające Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

Szczegółowe informacje, komu i na jakich warunkach dane są przekazywane, zawarte zostały
w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

 

Nicolaus Bank oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych Klientów do Państw trzecich.

Czas przetwarzania danych zasadniczo jest zależny od rodzaju usługi i formy współpracy oraz wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

 • Prawa bankowego,
 • Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 • Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 • Kodeksu cywilnego.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych – Panem Łukaszem Kowalczykiem, za pomocą formularza kontaktowego (wybierając temat rozmowy Ochrona danych osobowych), mailowo: iodo@nicolausbank.pl lub pisemnie na na adres siedziby Administratora.

Pliki do pobrania

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - członkowie banku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - dostawca zabezpieczenia
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - kandydaci do pracy, staż, praktykę
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna BIK
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - kontrahenci (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.)
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - kredytobiorca konsorcjum
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - marketing
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - monitoring
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - odbiorcy przelewów i przekazów bankowych
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - odowołanie zgody BIK
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - osoby wobec których bank dokonał nabycia, zabezpieczenia, spłat nabywanych wierzytelności
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnik przedstawiciel ustawowy
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - posiadacz rachunku, kredytobiorca
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - pracownicy banku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - pracownicy kontrahentów banku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - praktykanci, stażyści
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - reprezentanci kontrahentów banku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - reprezentant konsorcjum
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - reprezentant zarzadca sukcesyjny osoba do kontaktu
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - spadkobierca, uprawniony posiadacza rachunku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Nicolaus Bank
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - upoważnieni w deklaracji członkowskiej, spadkobiercy
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - uprawnieni do realizacji wpłat i wypłat gotówkowych
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - użytkownicy Facebook
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - użytkownicy LinkedIn
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - użytkownicy newslettera
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - użytkownik karty
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - zapytanie o rachunki, wnioski, reklamacje
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - ZFŚS
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - zgody marketingowe
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - współmałżonek konsorcjum
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - współmałżonek
POBIERZ
Wniosek o realizację praw wynikających z RODO
POBIERZ
SMEO S.A. - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
POBIERZ
WFOSiGW-Toruń klauzula informacyjna dla współwłascicieli
POBIERZ
WFOSiGW-Toruń klauzula informacyjna dla współmałożonka
POBIERZ

Kontakt

Infolinia:
+48 56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa firmy
  Telefon *
  E-mail *
  Temat wiadomości *
  Wybór segmentu *
  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *
  Placówka *
  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)
  Treść *
  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
  * Pola wymagane

   Imię*
   Nazwisko *
   Nazwa firmy
   Telefon *
   E-mail *
   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *
   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *
   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.
   Preferowany dzień kontaktu
   Preferowany miesiąc kontaktu
   Preferowane godziny kontaktu
   Treść *
   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
   * Pola wymagane

    Imię*
    Nazwisko *
    Nazwa firmy
    Telefon *
    E-mail *
    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *
    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *
    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.
    Preferowany dzień kontaktu
    Preferowany miesiąc kontaktu
    Preferowane godziny kontaktu
    Treść *
    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
    * Pola wymagane