Informacje ogólne

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło w pełni obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (potocznie zwane RODO). Dlatego też przekazujemy kilka informacji przybliżających te zasady.

 

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, gdyż dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce, zawarte w umowach, są zbieżne z założeniami RODO.

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa danych jest Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 • osobiście, w siedzibie głównej, bądź w placówkach Banku,
 • pisemnie na adres: Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,
 • mailowo lub telefonicznie: tel. 56 639 95 00.

Bank, dbając o ochronę Państwa danych, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

 • pisemnie na adres: Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,
 • za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz zleconych przez nich czynności bankowych.

 

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta (poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, monitoringu kredytowego, obsługi płatności czy obsługi ubezpieczeń).

 

Dane te pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów, natomiast w sytuacji gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby, której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań – za pośrednictwem Klienta (np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci).

 

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z bazy BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej Klientów.

 

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

 

Bank jako instytucja zaufania publicznego posiada liczne obowiązki prawne, do których należą m.in.: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi, wypełnienie obowiązków wynikających m.in. z prawa bankowego, prawa podatkowego czy ustawy o rachunkowości, wypełnienie zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe [Euro – Fatca] rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji dotyczących działalności Banku oraz realizacja złożonych wniosków.

 

Ponadto, Bank może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: nawiązanie kontaktu w wyniku zapytania złożonego przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Banku, ewentualne podejmowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w celach archiwalnych, realizacji wewnętrznych celów analitycznych, sprawozdawczych, raportowych, w celach doboru usług do Pani/Pana potrzeb, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie oraz w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w tym poprzez monitoring placówek Banku.

 

Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa a informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi, zawarte zostały w umowach z Klientami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą być i są przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy,
 • na podstawie litery prawa,
 • na podstawie zgody Klienta.

Po zakończeniu umowy, na żądanie Klienta, zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po jej wygaśnięciu.

 

W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy, mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora, o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

 

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane są przekazywane podmiotom, z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich:

 • Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Narodowy Bank Polski,
 • SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 • Podmioty z grupy SGB,
 • Podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa, takie jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także inne banki i instytucje w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,
 • Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 • Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Fiserv Polska S.A. , Visa i MasterCard,
 • Podmioty wspierające Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

Szczegółowe informacje, komu i na jakich warunkach dane są przekazywane, zawarte zostały
w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

 

Nicolaus Bank tylko w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Państwa dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Państwa dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Czas przetwarzania danych zasadniczo jest zależny od rodzaju usługi i formy współpracy oraz wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

 • Prawa bankowego,
 • Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 • Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 • Kodeksu cywilnego.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych – Panem Łukaszem Kowalczykiem, za pomocą formularza kontaktowego (wybierając temat rozmowy Ochrona danych osobowych), mailowo: iodo@nicolausbank.pl lub pisemnie na na adres siedziby Administratora.

Pliki do pobrania

Klauzule informacyjne bazy danych kredyt instytycjonalny
POBIERZ
WFOSiGW-Toruń klauzula informacyjna dla współwłascicieli
POBIERZ
Klauzule informacyjne bazy danych
POBIERZ
Dostawca zabezpieczenia konsorcjum
POBIERZ
WFOSiGW-Toruń klauzula informacyjna dla współmałożonka
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - członkowie banku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - dostawca zabezpieczenia
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - kandydaci do pracy, staż, praktykę
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna BIK
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - kontrahenci (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.)
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - kredytobiorca konsorcjum
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - marketing
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - monitoring
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - odbiorcy przelewów i przekazów bankowych
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - odowołanie zgody BIK
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - osoby wobec których bank dokonał nabycia, zabezpieczenia, spłat nabywanych wierzytelności
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - pełnomocnik przedstawiciel ustawowy
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - posiadacz rachunku, kredytobiorca
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - pracownicy banku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - pracownicy kontrahentów banku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - praktykanci, stażyści
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - reprezentant konsorcjum
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - reprezentant zarzadca sukcesyjny osoba do kontaktu
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Nicolaus Bank
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - spadkobierca, uprawniony posiadacza rachunku
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - uprawnieni do realizacji wpłat i wypłat gotówkowych
POBIERZ
Klauzula informacyjna dla użytkowników odwiedzających profil Banku na portalu Facebook
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - użytkownicy Linkedin
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - użytkownicy newslettera
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - użytkownicy karty
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - zapytanie o rachunki, wnioski, reklamacje
POBIERZ
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (staż, praktyki)
POBIERZ
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - wniosek o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - współmałżonek konsorcjum
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - współmałżonek
POBIERZ
Wniosek o realizację praw wynikających z RODO
POBIERZ
SMEO S.A. - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
POBIERZ
Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych - reprezentant konsorcjum
POBIERZ

Kontakt

Infolinia:
56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *

  Nazwisko *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  E-mail *

  Temat wiadomości *

  Wybór segmentu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *

  Placówka *

  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)

  Treść *

  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

  * Pola wymagane

   Imię*

   Nazwisko *

   Nazwa firmy

   Telefon *

   E-mail *

   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *

   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

   Preferowany dzień kontaktu

   Preferowany miesiąc kontaktu

   Preferowane godziny kontaktu

   Treść *

   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

   * Pola wymagane

    Imię*

    Nazwisko *

    Nazwa firmy

    Telefon *

    E-mail *

    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *

    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

    Preferowany dzień kontaktu

    Preferowany miesiąc kontaktu

    Preferowane godziny kontaktu

    Treść *

    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

    * Pola wymagane