fbpx

Tag Archives: Tarcza finansowa PFR


Tarcza Finansowa PFR 2.0 – do kiedy przedłużono terminy rozliczeń subwencji finansowych?

Przedłużenie terminów rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR 2.0

 

Polski Fundusz Rozwoju w odpowiedzi na potrzeby i postulaty zgłaszane przez organizacje przedsiębiorców oraz indywidualnych beneficjentów zdecydował o przedłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

MŚP będą zobowiązane dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do 30 czerwca 2022 r. (obecnie do 15 marca 2022 r.).

 

Mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej nie później niż do 15 września 2022 r. (obecnie do 31 maja 2022 r.).

 

W związku z powyższą zmianą decyzje PFR dotyczące rozliczenia subwencji zostaną wydane nie później niż do 30 lipca 2022 r. (obecnie 30 kwietnia 2022 r.).

 

Wprowadzenie ww. zmian wymaga dodatkowych działań po stronie Rady Ministrów, która zleciła Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację Tarczy Finansowej PFR 2.0. oraz zmiany Regulaminu Programu 2.0, co spodziewane jest w najbliższych tygodniach.

 

Przypominamy, że obecnie trwa proces rozliczenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, który zakończy się 28 lutego 2022 r. Zapraszamy przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencję jako mikrofirmy na bezpłatne szkolenia online dotyczące zasad ich rozliczania.

 

W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Drodzy Przedsiębiorcy! Polski Fundusz Rozwoju rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm oraz małych i średnich firm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości internetowej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

1. Rozliczenia małych i średnich firm
od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości internetowej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji niemożliwe.

2. Rozliczenia mikrofirm
od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości internetowej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji niemożliwe.

3. Decyzje dotyczące umorzeń
W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:
– określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
– wezwanie do zwrotu całej subwencji albo
– informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.


Zasady rozliczenia MŚP

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:
– nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
– oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Zasady rozliczenia mikrofirm

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:
– nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
– oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.


Wymagane oświadczenia i inne informacje

– Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
– Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej.
– PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.


Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00).

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Drodzy Klienci!

Informujemy, że każdy Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 będzie zobowiązany do jej rozliczenia. Termin, w którym należy tego dokonać zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.

Poniżej krótki opis procesu umorzeń:

 1. Otrzymanie propozycji PFR – 10 dni przed upływem 12 miesięcy od wypłaty subwencji finansowej otrzymasz propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej umorzeniu, o czym zostaniesz poinformowany wiadomością w bankowości internetowej oraz SMS-em. Formularz z proponowanymi przez PFR danymi umorzenia subwencji zostanie udostępniony w Twojej bankowości internetowej, w zakładce Tarcza Antykryzysowa -> Tarcza Finansowa PFR 1.0 -> Wniosek o umorzenie subwencji. Na tym etapie będziesz miał możliwość wyłącznie zapoznania się z propozycją PFR.
 2. Sprawdzenie treści oświadczenia – przed podpisaniem oświadczenia zweryfikuj jego treść, tj. sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dotyczące wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe, a następnie uzupełnij wymagane oświadczenia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, należy samodzielnie wyjaśnić występujące różnice w odpowiednich instytucjach.
 3. Uzupełnienie brakujących danych – większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR uzyskuje się m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Pozostałe dane będziesz musiał wypełnić sam.
 4. Podpisanie oświadczenia – oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank. Złożenie oświadczenia będzie możliwe nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej przez 10 dni roboczych.
 5. Weryfikacja oświadczenia przez PFR – złożone oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.
 6. Podjęcie decyzji przez PFR.


Szczegółowe informacje opisujące proces umorzenia prezentowane są przez PFR:

 • Rozliczenie subwencji Krok po kroku – kliknij TUTAJ
 • Najczęściej zadawane pytania – kliknij TUTAJ
 • Prezentacje o programie (pod koniec strony) – kliknij TUTAJ
 • Link do szkolenia o umorzeniach dla MSP – kliknij TUTAJ
 • Link do szkolenia o umorzeniach dla MIKROFIRM – kliknij TUTAJ

Tarcza Finansowa PFR – zmiana terminu dostarczenia dokumentów!

Drodzy Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia, do dnia 31 grudnia 2020 r., dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

UWAGA! Zgodnie z decyzją PFR, informujemy, że termin dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r. Pełna treść komunikatu Funduszu dostępna jest TUTAJ.

W zależności od sytuacji są to:
1. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta, tj.:
a) aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku), lub
b) wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku), lub
c) Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,
2. Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa i Oświadczenia stanowią odpowiednio załącznik numer 2 oraz załącznik numer 3 do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, który znajdziesz TUTAJ.

RODZAJE DOKUMENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
UWAGA: jeśli osoba, która w imieniu podmiotu złożyła Wniosek/Odwołanie jest wpisana w KRS i uprawnienie dla tej osoby do samodzielnej reprezentacji tego podmiotu na dzień złożenia Wniosku/Odwołania wynika z odpisu pełnego z KRS – do potwierdzenia reprezentacji podmiotu wymagane jest dostarczenie wyłącznie pełnego odpisu z KRS potwierdzającego umocowanie do reprezentacji na datę złożenia Wniosku/Odwołania.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

1. Jeśli Umowa została zawarta samodzielnie przez właściciela firmy
• wydruk (wyciąg) z CEIDG wygenerowany na datę jego dostarczenia do banku.
2. Jeśli Umowa została zawarta przez osobę umocowaną (pełnomocnika) w imieniu właściciela firmy:
• wydruk (wyciąg) z CEIDG wygenerowany na datę jego dostarczenia do banku,
• Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

Spółki cywilne
1. Wydruk (wyciąg) z CEIDG wraz z całą historią zmian (zaistniałą po dacie zawarcia Umowy – dotyczy wyłącznie Pełnomocnictwa; dla Oświadczeń wyciąg z CEIDG aktualny na datę złożenia Oświadczenia) dla każdego ze wspólników. W przypadku, gdy jednym ze wspólników jest spółka osobowa lub kapitałowa, wymagany jest pełny odpis KRS dla tego wspólnika
2. Pełnomocnictwo lub Oświadczenie
W przypadku spółek cywilnych:
• Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Pełnomocnictwa,
• Oświadczenie musi byś podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Oświadczenia
Przy czym, jeśli wspólnikiem jest spółka osobowa lub kapitałowa, to Pełnomocnictwo/Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji tego wspólnika zgodnie z KRS.

Spółki osobowe i kapitałowe
1. Odpis z KRS – aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza).
2. Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

Potwierdzenie podpisu mocodawcy na Pełnomocnictwie lub Oświadczeniu – odbywa się wyłącznie:
• w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (prosimy o przekazywanie dokumentów w plikach pdf podpisanych podpisem typu PADES)
• w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi – do banku składany/przesyłany oryginał

Ostateczny termin złożenia dokumentów przypada na dzień 31 grudnia 2020 r., w tym również, w razie konieczności, uzupełnienia braków w zakresie złożonych dokumentów.

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:
1. w bankowości internetowej (w Menu należy wybrać opcję Tarcza Antykryzysowa -> Umocowanie Beneficjenta),
2. w formie elektronicznej na adres e-mail: tarcza@nicolausbank.pl,
3. listownie na adres: Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu (Centrala), ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń (za datę dostarczenia przyjmuje się datę wpływu do Banku),
4. osobiście w placówce Nicolaus Banku.

Kontakt

Infolinia:
+48 56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa firmy
  Telefon *
  E-mail *
  Temat wiadomości *
  Wybór segmentu *
  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *
  Placówka *
  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)
  Treść *
  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
  * Pola wymagane

   Imię*
   Nazwisko *
   Nazwa firmy
   Telefon *
   E-mail *
   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *
   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *
   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.
   Preferowany dzień kontaktu
   Preferowany miesiąc kontaktu
   Preferowane godziny kontaktu
   Treść *
   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
   * Pola wymagane

    Imię*
    Nazwisko *
    Nazwa firmy
    Telefon *
    E-mail *
    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *
    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *
    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.
    Preferowany dzień kontaktu
    Preferowany miesiąc kontaktu
    Preferowane godziny kontaktu
    Treść *
    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
    * Pola wymagane