fbpx

Tag Archives: wsparcie dla firm


Tarcza Finansowa PFR 2.0

Drodzy Przedsiębiorcy! Polski Fundusz Rozwoju rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm oraz małych i średnich firm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości internetowej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

1. Rozliczenia małych i średnich firm
od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości internetowej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji niemożliwe.

2. Rozliczenia mikrofirm
od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości internetowej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji niemożliwe.

3. Decyzje dotyczące umorzeń
W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:
– określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
– wezwanie do zwrotu całej subwencji albo
– informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.


Zasady rozliczenia MŚP

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:
– nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
– oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Zasady rozliczenia mikrofirm

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:
– nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
– oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.


Wymagane oświadczenia i inne informacje

– Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
– Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej.
– PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.


Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00).

TARCZA FINANSOWA 2.0.

Drodzy Przedsiębiorcy! Dziś udostępniliśmy Wam w bankowości internetowej możliwość składania wniosków o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Na czym polega Tarcza Finansowa 2.0?
To program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.
Wnioski można składać do 28 lutego 2021 roku.

Jak działa Tarcza 2.0?
Jeśli chcesz zawnioskować o subwencję w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, wystarczy, że poprawnie wypełnisz i podpiszesz wniosek w  bankowości internetowej. Następnie wniosek ten zostanie przez nas przesłany do PFR, który podejmie decyzję o przyznaniu subwencji.
Informację o decyzji znajdziesz w bankowości internetowej. Jeśli będzie ona pozytywna i otrzymamy środki z PFR – od razu przelejemy je na Twoje konto firmowe.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Ze wsparcia w ramach programu korzystać mogą przedsiębiorcy z segmentów mikro, małych i średnich firm. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku. Firmy, które otrzymały finansowanie z Tarczy 1.0. również mogą wnioskować o wsparcie w ramach Tarczy 2.0.

Subwencje PFR trafią do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Mogą z nich skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 30% w okresach kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać w całości umorzona.

Więcej informacji o Tarczy Finansowej 2.0 znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju (kliknij TUTAJ).

Zachęcamy także do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dotyczącego Tarczy Finansowej PFR 2.0, organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

Tarcza Finansowa PFR – zmiana terminu dostarczenia dokumentów!

Drodzy Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia, do dnia 31 grudnia 2020 r., dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

UWAGA! Zgodnie z decyzją PFR, informujemy, że termin dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r. Pełna treść komunikatu Funduszu dostępna jest TUTAJ.

W zależności od sytuacji są to:
1. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta, tj.:
a) aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku), lub
b) wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku), lub
c) Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,
2. Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa i Oświadczenia stanowią odpowiednio załącznik numer 2 oraz załącznik numer 3 do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, który znajdziesz TUTAJ.

RODZAJE DOKUMENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
UWAGA: jeśli osoba, która w imieniu podmiotu złożyła Wniosek/Odwołanie jest wpisana w KRS i uprawnienie dla tej osoby do samodzielnej reprezentacji tego podmiotu na dzień złożenia Wniosku/Odwołania wynika z odpisu pełnego z KRS – do potwierdzenia reprezentacji podmiotu wymagane jest dostarczenie wyłącznie pełnego odpisu z KRS potwierdzającego umocowanie do reprezentacji na datę złożenia Wniosku/Odwołania.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

1. Jeśli Umowa została zawarta samodzielnie przez właściciela firmy
• wydruk (wyciąg) z CEIDG wygenerowany na datę jego dostarczenia do banku.
2. Jeśli Umowa została zawarta przez osobę umocowaną (pełnomocnika) w imieniu właściciela firmy:
• wydruk (wyciąg) z CEIDG wygenerowany na datę jego dostarczenia do banku,
• Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

Spółki cywilne
1. Wydruk (wyciąg) z CEIDG wraz z całą historią zmian (zaistniałą po dacie zawarcia Umowy – dotyczy wyłącznie Pełnomocnictwa; dla Oświadczeń wyciąg z CEIDG aktualny na datę złożenia Oświadczenia) dla każdego ze wspólników. W przypadku, gdy jednym ze wspólników jest spółka osobowa lub kapitałowa, wymagany jest pełny odpis KRS dla tego wspólnika
2. Pełnomocnictwo lub Oświadczenie
W przypadku spółek cywilnych:
• Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Pełnomocnictwa,
• Oświadczenie musi byś podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Oświadczenia
Przy czym, jeśli wspólnikiem jest spółka osobowa lub kapitałowa, to Pełnomocnictwo/Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji tego wspólnika zgodnie z KRS.

Spółki osobowe i kapitałowe
1. Odpis z KRS – aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza).
2. Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

Potwierdzenie podpisu mocodawcy na Pełnomocnictwie lub Oświadczeniu – odbywa się wyłącznie:
• w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (prosimy o przekazywanie dokumentów w plikach pdf podpisanych podpisem typu PADES)
• w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi – do banku składany/przesyłany oryginał

Ostateczny termin złożenia dokumentów przypada na dzień 31 grudnia 2020 r., w tym również, w razie konieczności, uzupełnienia braków w zakresie złożonych dokumentów.

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:
1. w bankowości internetowej (w Menu należy wybrać opcję Tarcza Antykryzysowa -> Umocowanie Beneficjenta),
2. w formie elektronicznej na adres e-mail: tarcza@nicolausbank.pl,
3. listownie na adres: Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu (Centrala), ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń (za datę dostarczenia przyjmuje się datę wpływu do Banku),
4. osobiście w placówce Nicolaus Banku.

Kontakt

Infolinia:
+48 56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa firmy
  Telefon *
  E-mail *
  Temat wiadomości *
  Wybór segmentu *
  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *
  Placówka *
  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)
  Treść *
  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
  * Pola wymagane

   Imię*
   Nazwisko *
   Nazwa firmy
   Telefon *
   E-mail *
   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *
   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *
   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.
   Preferowany dzień kontaktu
   Preferowany miesiąc kontaktu
   Preferowane godziny kontaktu
   Treść *
   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
   * Pola wymagane

    Imię*
    Nazwisko *
    Nazwa firmy
    Telefon *
    E-mail *
    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *
    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *
    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.
    Preferowany dzień kontaktu
    Preferowany miesiąc kontaktu
    Preferowane godziny kontaktu
    Treść *
    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.
    * Pola wymagane